Trygghetstjänster

Trygghetstjänster delas upp i två delar, trygghetsväktare och trygghetsvärdar.

Trygghetsväktare

Trygghetsväktare arbetar till skillnad från den traditionella väktaren med en proaktiv och relationsbyggande arbetsmodell. Mycket av arbetet går ut på att arbeta uppsökande och förekomma problemen innan de uppstår. Arbetssättet är ofta friare och bygger mindre på schemalagd statisk bevakning. Fokus ligger på bakomliggande faktorer och utifrån detta skapas aktiviteter tillsammans med uppdragsgivaren, samt andra aktörer och goda krafter. Ofta har trygghetsväktaren själv stark lokal förankring och drivs av att skapa långsiktig förändring.

En trygghetsväktare är alltid väktare eller ordningsvakt i grunden, men fått utökad trygghetskompetens för att klara uppgiften. Inom ramen för uppdraget kan även vissa traditionella bevakningsmoment utföras, som larmutryckning eller tillsyn av byggnader. Detta gör tjänsten mycket flexibel och kostnadseffektiv. Arbetet utgår som regel från en upprättad trygghetsplan där mål och aktiviteter för arbetet finns väl dokumenterat.

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärd är, till skillnad från trygghetsväktare, inte väktare i grunden. Rollen är renodlad från traditionella bevakningsmoment, vilket ger många fördelar när det gäller att arbeta proaktivt och uppsökande. Genom relations- och nätverksbyggande, förekommer man problem innan de uppstår och kan därigenom öka den upplevda tryggheten. Det kan handla om att upptäcka tidiga signaler på social oro eller arbete i projekt mot radikalisering inom vissa grupper. Cubsec rekryterar ofta trygghetsvärdar med stark lokal förankring. Intresset hos individen ligger ofta på andra frågor jämfört med den profil som arbetar med mer traditionella väktartjänster.

Alla trygghetsväktare är, precis som alla medarbetare på Cubsec, säkerhetsprövade och har genomgått utbildning i flera steg. Arbetet utgår som regel från en upprättad trygghetsplan, där mål och aktiviteter finns väl dokumenterat. Cubsec erbjuder trygghetsvärdar i olika miljöer såsom skolor, bostadsområden, gallerior och kollektivtrafik.

Region Väst
Karl-Henrik Gustavsson
Försäljning